ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ  ΚΑΤΑ  ΠΑΝΤΟΣ  ΚΙΝΔΥΝΟΥ

 

                     ΜΗΧΑΝΙΚΕΣ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΒΛΑΒΕΣ & ΚΑΤΑ ΠΑΝΤΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

 

Α. ΚΑΤΑ ΠΑΝΤΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ


ΚΑΛΥΨΕΙΣ


Καλύπτεται οποιαδήποτε ζημία που δεν εξαιρείται από τις Γενικές και Ειδικές εξαιρέσεις και τυχόν όρους του συμβολαίου. Ενδεικτικά καλύπτονται οι παρακάτω περιπτώσεις:
• Ελαττωματικός σχεδιασμός, σφάλματα εργαστηρίου ή κατά την συναρμολόγηση, κακοτεχνία, ελαττώματα κατά την χύτευση και ελαττωματικά υλικά (όλα αυτά μετά την λήξη της εγγύησης του κατασκευαστή)
• Εσφαλμένος χειρισμός, έλλειψη επιδεξιότητας χειριστή, απροσεξία, αμέλεια, κακόβουλες ενέργειες
• Απόσχιση λόγω της φυγοκέντρου δυνάμεως
• Βραχυκύκλωμα και άλλες αιτίες ηλεκτρικής φύσης
• Έλλειψη νερού σε λέβητες
• Φυσική έκρηξη, ενδόρρηξη, κατάρρευση, θύελλα, παγετό

ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΚΑΛΥΨΕΙΣ
• Απεργίες, οχλαγωγίες, πολιτικές ταραχές, τρομοκρατικές ενέργειες
• Υπερωρίες, νυκτερινή εργασία και επείγων ναύλος σε περίπτωση ζημίας
• Περιβάλλουσα περιουσία του ασφαλιζομένου, μέχρι ενός ορίου
• Πυρκαγιά / χημική έκρηξη ενδογενούς προελεύσεως ως και άμεσες συνέπειες κεραυνού
• Απώλεια περιεχομένων δεξαμενών
• Μεταφορικές ταινίες,αλυσίδες, συρματόσχοινα, μη ηλεκτροφόρα καλώδια
• Αναπεριελίξεις Ηλεκτρικών Μηχανών

ΟΡΙΑ ΚΑΛΥΨΕΩΝ
• Η αξία αντικατάστασης με καινούριο, του αντικειμένου που υπέστη μερική ζημία
• Η πραγματική αξία (αξία μεταχειρισμένου) του αντικειμένου που υπέστη ολική ζημία
Ασφαλιζόμενο κεφάλαιο: Η αξία αντικαταστάσεως με καινούριο, ενός εκάστου των ασφαλιζομένων μηχανημάτων
Απαλλαγή: Υφίσταται υποχρεωτικά σε κάθε ζημία

ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ
• Πόλεμος, εχθροπραξίες, επανάσταση, στάση, δήμευση, κλπ
• Απεργίες, οχλαγωγίες, πολιτική ταραχή, κακόβουλη πράξη, τρομοκρατική ενέργεια, κλπ
• Πυρηνική αντίδραση, ακτινοβολία ή ραδιενεργή μόλυνση
• Βαρεία αμέλεια του ασφαλισμένου ή των εκπροσώπων του
• Καλύψεις που παρέχονται από το Πυρασφαλιστήριο
• Φυσιολογική φθορά λόγω χρήσης
• Σεισμός, κατάρρευση κτιρίων, κατολίσθηση, υποχώρηση εδάφους
• Προϋπάρχουσες ή ζημίες για τις οποίες είναι υπεύθυνος ο πωλητής
• Αποθετικές ζημίες ως και ζημίες από διάβρωση, οξείδωση, κλπ

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
• Τα μηχανήματα να είναι ηλικίας όχι μεγαλύτερης των 12 ετών
• Να συμπληρωθεί αναλυτικά η αίτηση ασφαλίσεως και να υπογραφεί από τον ασφαλιζόμενο
• Να επιθεωρηθεί ο κίνδυνος, προ της υποβολής της προσφοράς μας
• Να γίνει εγγράφως αποδεκτή η προσφορά μας από τον ασφαλιζόμενο

ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ
Βιομηχανίες (γραφικών τεχνών, μεταλλοκατασκευών, τροφών και ζωοτροφών, χάρτου, οικοδομικών υλικών), χημικές βιομηχανίες, σιδηροβιομηχανίες, γεωργικές εγκαταστάσεις, κλωστοβιομηχανίες, υφαντήρια, πλεκτήρια, αποθηκευτικούς χώρους, ξενοδοχεία, γραφεία, κινηματογράφους, νοσοκομεία, εγκαταστάσεις μεταλλείων, συστήματα μεταφοράς και κυκλοφορίας, κλπ.

 


 

 

Β. ΚΑΤΑ ΠΑΝΤΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ


ΚΑΛΥΨΕΙΣ


Καλύπτεται οποιαδήποτε ζημία δεν εξαιρείται από τις Γενικές και Ειδικές εξαιρέσεις ως και τυχόν όρους του συμβολαίου και ενδεικτικά οι παρακάτω περιπτώσεις ζημιών από:
• Πυρκαγιά, κεραυνό, έκρηξη, πτώση αεροσκάφους, ζημιές από κατάσβεση Πυρκαγιάς, ανεμοθύελλα, κλοπή, διάρρηξη, ληστεία.
• Πλημμύρα, χιόνι, παλιρροϊκό κύμα, σεισμό, κατολίσθηση, υποχώρηση εδάφους, αμέλεια, έλλειψη επιδεξιότητας, ανθρώπινο σφάλμα, κακόβουλη ενέργεια, βραχυκύκλωμα, υπερβολική τάση ηλεκτρικού ρεύματος, φυγόκεντρος δύναμη, κατάρρευση, μεταφορές εντός του εργοταξίου.

ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΚΑΛΥΨΕΙΣ
• Απώλειες ή ζημίες κατά την μεταφορά μόνο όταν τα ασφαλιζόμενα είναι αυτοκινούμενα
• Απώλειες ή ζημίες σε μηχανήματα που εργάζονται υπογείως
• Απώλειες ή ζημίες που οφείλονται σε πολιτικές ταραχές, απεργίες, κλπ
• Κάλυψη αεροπορικού ναύλου σε περίπτωση ζημίας
• Κάλυψη επείγοντος ναύλου, υπερωριών, νυκτερινής εργασίας σε περίπτωση ζημιάς
Οι πρόσθετες καλύψεις δίνονται με την προσθήκη ειδικών όρων και παραρτημάτων και την καταβολή πρόσθετων ασφαλίστρων.

ΟΡΙΑ ΚΑΛΥΨΕΩΝ
• Η αξία αντικατάστασης του μηχανήματος με καινούριο για μερική ζημία
• Η πραγματική αξία του μηχανήματος κατά την ημέρα που υπέστη ολική ζημιά
Ασφαλιζόμενο κεφάλαιο: Η αξία αντικαταστάσεως με καινούριο καθενός μηχανήματος.
Απαλλαγή: Υφίσταται υποχρεωτικά σε κάθε συμβόλαιο, δραχμική ή ποσοστιαία

ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ
• Ηλεκτρική ή μηχανική βλάβη ή απορύθμιση ή οποιεσδήποτε άλλες ζημιές ενδογενούς αιτιολογίας: ζημιές κατά την διάρκεια δοκιμών
• Έκρηξη λεβητών ή άλλων δοχείων πιέσεως
• Αποθετικές ζημιές ή ευθύνες οποιουδήποτε είδους
• Απώλειες ή ζημιές οι οποίες εμπίπτουν στα πλαίσια της συμφωνηθείσας απαλλαγής
• Αναλώσιμα ή εξαρτήματα που υφίστανται υψηλό βαθμό φθοράς
• Απώλειες ή ζημίες σε πλοία ή πλωτά μέσα παντός είδους
• Απώλειες ή ζημιές που οφείλονται σε πολιτικές ταραχές, απεργίες, κλπ
• Πυρηνική ενέργεια, ραδιενεργός ακτινοβολία, ραδιενεργός μόλυνση ή πολεμικοί κίνδυνοι, βαρεία αμέλεια του ασφαλιζόμενου ή των εκπροσώπων του, ζημιές για τις οποίες υφίστανται εγγύηση ή διαπιστώνονται στην απογραφή.

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
1. Αίτηση πλήρως συμπληρωμένη: πλήρη στοιχεία πελάτη, λεπτομερής περιγραφή των μηχανημάτων, έτος κατασκευής αυτών, αξία αντικαταστάσεως
2. Πραγματογνωμοσύνη για τους κινδύνους της πλημμύρας, καθίζησης, ανατροπής
3. Προσφορά και αποδοχή αυτής γραπτώς από τον πελάτη

ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ
Σε εργολάβους, ιδιοκτήτες, εκμισθωτές, μισθωτές ή χρηματοδότες αγοράς του εξοπλισμού αυτού.

 

 


 

 

Γ. ΚΑΤΑ ΠΑΝΤΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΕΡΓΟΛΑΒΩΝ C.A.R.

 

ΚΑΛΥΨΕΙΣ


Καλύπτεται οποιαδήποτε ζημία δεν εξαιρείται από τις Γενικές και Ειδικές Εξαιρέσεις ως και τυχόν όρους του συμβολαίου και ενδεικτικά οι παρακάτω περιπτώσεις ζημιών από:
Πυρκαγιά, κεραυνό, έκρηξη, πτώση αεροσκάφους, ζημιές από κατάσβεση Πυρκαγιάς, ανεμοθύελλα, κλοπή, διάρρηξη, ληστεία
Πλημμύρα, χιόνι, παλιρροϊκό κύμα, σεισμό, κατολίσθηση, υποχώρηση εδάφους, αμέλεια, έλλειψη επιδεξιότητας, ανθρώπινο σφάλμα, κακόβουλη ενέργεια, βραχυκύκλωμα, υπερβολική τάση ηλεκτρικού ρεύματος, φυγόκεντρος δύναμη, κατάρρευση, μεταφορές εντός του εργοταξίου

ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΚΑΛΥΨΕΙΣ
Αστική Ευθύνη έναντι τρίτων, σαν συνέπεια των εργασιών του έργου
Απεργίες, οχλαγωγίες, πολιτικές ταραχές
Διασταυρούμενη ευθύνη μεταξύ των ασφαλιζομένων μερών
Απλή ή εκτεταμένη συντήρηση
Αεροπορικός ναύλος σε περίπτωση ζημιάς
Επείγων ναύλος, υπερωρίες σε περίπτωση ζημιάς
Συνέπειες από λανθασμένη μελέτη/σχεδιασμό/ κακοτεχνία/ελαττωματικό υλικό
Εκκαθάριση συντριμμάτων (μετά από αποζημιωτέα ζημία) μέχρι ενός ορίου
Εργοταξιακός εξοπλισμός
Παρακείμενη περιουσία, που ανήκει στον εργολάβο ή στον Κύριο του έργου, μέχρι ενός ορίου

ΟΡΙΑ ΚΑΛΥΨΕΩΝ
Αποζημιώνονται οι δαπάνες στις οποίες υποβλήθηκε ο ασφαλιζόμενος για την αποκατάσταση της απώλειας ή ζημίας στα ασφαλισμένα αντικείμενα.
Ασφαλιζόμενο κεφάλαιο: Η αξία του έργου κατά την αποπεράτωση της κατασκευής.
Απαλλαγή: Υφίστανται διαφορετικού ύψους απαλλαγές σε κάθε συμβόλαιο, ανάλογα με το είδος του κινδύνου που καλύπτεται

ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ
Πόλεμος, εχθροπραξίες, επανάσταση, στάση, δήμευση, κλπ
Απεργίες, οχλαγωγίες, πολιτική ταραχή, κακόβουλη πράξη, τρομοκρατική ενέργεια, κα
Πυρηνική αντίδραση, ακτινοβολία ή ραδιενεργή μόλυνση
Βαρεία αμέλεια του ασφαλιζομένου ή των εκπροσώπων του
Παύση εργασιών ολική ή μερική
Αποθετικές ζημίες, ποινικές ρήτρες, απώλεια συμβάσεως
Απώλειες ή ζημίες, που οφείλονται σε ελαττωματική μελέτη, ελαττωματικό υλικό, κακοτεχνία
Φθορά, διάβρωση, οξείδωση, Μηχανικές βλάβες, απώλεια σχεδίων, λογαριασμών, χρεογράφων. Διαπίστωση απωλειών κατά την απογραφή.

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
Η λεπτομερής συμπλήρωση της αίτησης και η υπογραφή της από εκπρόσωπο της κατασκευαστικής εταιρίας
Η παροχή επί πλέον του χρονοδιαγράμματος κατασκευής, του τοπογραφικού διαγράμματος, του χρονοδιαγράμματος με τις αντίστοιχες αξίες προόδου του έργου, η ανάλυση της ασφαλιζόμενης αξίας και λοιπά σχέδια, η τεχνική περιγραφή του έργου, ως και η γεωτεχνική μελέτη.

ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ
Σε κατασκευαστικές εταιρίες έργων
Σε πολιτικούς μηχανικούς
Σε έργα του Δημοσίου

 

 ΑΙΤΗΣΗ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΚΑΤΑ ΠΑΝΤΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ................

 

 

 

 

Cookie Policy

This site uses cookies to store information on your computer.

Do you accept?