Αστική Ευθύνη Προϊόντων                                                                  

 

Τα ασφαλιστήρια της Αστικής Ευθύνης Προϊόντος καλύπτουν την ευθύνη του ασφαλιζομένου,για τις συνέπειες που τυχόν θα προκαλέσει σε τρίτους καταναλωτές η χρήση ή η κατανάλωση ελαττωματικών προϊόντων.

 Ως υπεύθυνοι θεωρούνται:

Οι παραγωγοί προϊόντων ή αυτοί που επιθέτουν σε αυτό την επωνυμία τους, το σήμα τους ή κάποιο

άλλο διακριτικό γνώρισμα.

Οι προμηθευτές προϊόντων με δραστηριότητες που αναφέρονται σε πώληση, μίσθωση, δανεισμό,Leasing κ.λ.π..

Οι κατασκευαστές προϊόντων, πρώτων υλών ή συστατικών.

Οι εισαγωγείς προϊόντων για πώληση, χρηματοδοτική μίσθωση ή απλή μίσθωση ή άλλης μορφής διανομή, στο πλαίσιο της εμπορικής τους δραστηριότητας.

Όσοι παρέχουν υπηρεσίες.

Οι διανομείς, δηλαδή όσοι συντελούν στην κυκλοφορία των προϊόντων στο εμπόριο.

 

 

  Συνοπτικά Ενδεικτικά Τιμολόγια Αστικής Ευθύνης Προϊόντων

 

 

 

 

Cookie Policy

This site uses cookies to store information on your computer.

Do you accept?