ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ , ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ - ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

 

ΚΛΑΔΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ                                                                          ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ


Α. ΟΡΙΣΤΙΚΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ


ΚΑΛΥΨΕΙΣ
Το συμβόλαιο αυτό καλύπτει τους ασφαλιζόμενους κινδύνους για ένα μόνο συγκεκριμένο ταξίδι και εκδίδεται όταν είναι γνωστά τα στοιχεία της φορτώσεως πριν την έναρξη του ταξιδιού. Οι παρακάτω βασικοί κίνδυνοι μπορούν να καλυφθούν από μόνοι τους και αφορούν κυρίως ζημία που θα συμβεί στο εμπόρευμα από ατύχημα του μεταφορικού μέσου:
• Απλής Θαλάσσιας Μεταφοράς (ζημίες από πυρκαγιά, έκρηξη, προσάραξη, σύγκρουση, ναυάγιο, εκβολή φορτίου στην θάλασσα, συνεισφορά σε γενική αβαρία και σώστρα) ως η Ρήτρα C - Institute Cargo Clauses.
• Απλοί Θαλάσσιας Μεταφοράς συμπεριλαμβανομένων: Αρπαγής από την θάλασσα, Απώλειας ολόκληρων Κολλών από πτώση τους στην θάλασσα, Σεισμού, Ηφαιστειακής εκρήξεως ή Κεραυνού, Διαβροχής από Θαλάσσιο νερό (ο τελευταίος αυτός κίνδυνος εξαιρείται για τα φορτία επί καταστρώματος) ως η Ρήτρα B - Institute Cargo Clauses.
• Απλοί Χερσαίας Μεταφοράς (Ζημίες μόνο από ατύχημα του αυτοκινήτου ή σιδηροδρομικού συρμού ή πυρκαγιά) ως η Ρήτρα C – Institute Cargo Clauses.
• Απλοί Ταχυδρομικής Μεταφοράς (Ζημίες μόνο από ατύχημα του μεταφορικού μέσου και πυρκαγιά) ως η Ρήτρα C – Institute Cargo Clauses.
• Απλοί Αεροπορικής Μεταφοράς (Ζημίες μόνο από ατύχημα του αεροσκάφους και πυρκαγιά) ως η Ρήτρα C – Institute Cargo Clauses.
• Ολικής Απώλειας του Φορτίου μόνο συνεπεία Ολικής Απώλειας του Πλοίου, ως η Ρήτρα C – Institute Cargo Clauses.

ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΚΑΛΥΨΕΙΣ
Οι παρακάτω πρόσθετοι κίνδυνοι καλύπτονται εφόσον τους θέλει ο πελάτης, υποχρεωτικά πάντοτε με μία από τις Βασικές καλύψεις:

   Γλυκού Νερού, Βροχής & Επαφής με Ξένες Ουσίες ή άλλα Εμπορεύματα.
• Μη παραδόσεως και κλοπής Ολόκληρων Κολλών
• Ελλείμματος
• Θραύσεως (περιλαμβάνει ζημίες από στρεβλώσεις, κοιλάνσεις, εκδορές)
• Ροής
• Πολέμου, Ναρκών, Τορπιλών (μόνο για την θαλάσσια, ταχυδρομική ή αεροπορική μεταφορά)
• Απεργιών, Εξεγέρσεων, Πολιτικών Ταραχών
• Κατά Παντός Κινδύνου (Ζημίες από οποιονδήποτε από τους παραπάνω κινδύνους με εξαίρεση τα φορτία επί καταστρώματος πλοίου. Δεν περιλαμβάνει τους κινδύνους Πολέμου, Απεργιών) ως η Ρήτρα Α.

ΟΡΙΑ ΚΑΛΥΨΕΩΝ
Ο Ασφαλιστής δέχεται ως ασφαλιζόμενη αξία την πραγματική αξία του εμπορεύματος που προκύπτει από το τιμολόγιο και επί πλέον έως 20% επί της αξίας FOB και έως 10% επί της αξίας CIF, εάν το επιθυμεί ο ασφαλισμένος.
Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται στους όρους παράδοσης του εμπορεύματος. Αν δηλαδή το εμπόρευμα παραδίδεται FOB μπορεί να ασφαλιστεί μόνο αν πρόκειται για εισαγωγή και αν παραδίδεται CIF μόνο αν πρόκειται για εξαγωγή.
FOB, CIF : καθορίζουν εάν ο πωλητής ή ο αγοραστής έχει την ασφαλιστική ευθύνη

ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ
• Ίδιο ελάττωμα ή φύση του εμπορεύματος
• Ατμοσφαιρικές επιδράσεις
• Φυσιολογική Φθορά
• Φύρα
• Καθυστερήσεις

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
Απαραίτητη προϋπόθεση είναι το άτομο που θα συνάψει την ασφάλιση να έχει έννομο συμφέρον επί του ασφαλιζομένου εμπορεύματος.
Πρέπει ακόμα να διευκρινιστεί στον πελάτη ότι πρέπει να δηλώσει κάθε τι που έχει σχέση με τα εμπορεύματα (μεταχειρισμένα, επανεξαγόμενα, από μεταφόρτωση, εύφλεκτα).
Από την δήλωση εξαρτάται η κάλυψη και είδος κάλυψης.

ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ
• Εισαγωγικές – Εξαγωγικές Εταιρίες
• Βιοτέχνες
• Εμπόρους
• Εκτελωνιστές

ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ
Ο κλάδος είναι ελεύθερος τιμολόγησης.
Βασικοί παράγοντες καθορισμού του ασφαλίστρου είναι :
• Το ταξίδι
• Το μέσο μεταφοράς
• Μεταφόρτωση (αν υπάρχει)
• Η φύση του εμπορεύματος
• Η συσκευασία
• Ο πελάτης
•Το ασφαλισμένο κεφάλαιο (αξία εμπορεύματος).

 

 


 

 

Β. ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ

ΚΑΛΥΨΕΙΣ
Το συμβόλαιο αυτό χρησιμοποιείται για την κάλυψη των Εισαγωγών και Εξαγωγών και εκδίδεται για ορισμένη χρονική περίοδο πχ 12 μηνών, ή για αόριστο χρόνο. Δεν αναφέρεται σε αυτό το ασφαλιζόμενο ποσό αλλά μόνον το ανώτατο όριο ευθύνης της Ασφαλιστικής Εταιρίας κατά φόρτωση και μεταφορικό μέσο.

Καλύπτει όλες τις επί μέρους φορτώσεις του ασφαλιζομένου, μετά από δήλωσή του, με την έκδοση πρόσθετης πράξης, υπολογίζοντας το συμφωνηθέν ασφάλιστρο επί του ασφαλιζομένου ποσού.

Οι βασικοί καλυπτόμενοι κίνδυνοι είναι οι ίδιοι με το Οριστικό συμβόλαιο.
Συνήθως το προσφέρουμε σε πελάτες με μεγάλους τζίρους και πολλές συνολικές φορτώσεις. Το ασφάλιστρο είναι χαμηλότερο από αυτό που θα δώσουμε σε Οριστικό συμβόλαιο, γι’ αυτό συμφέρει περισσότερο τον Ασφαλιζόμενο.

ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΚΑΛΥΨΕΙΣ
Είναι οι ίδιες με το Οριστικό συμβόλαιο.

ΟΡΙΑ ΚΑΛΥΨΕΩΝ
Είναι τα ίδια με το Οριστικό συμβόλαιο.

ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ
Είναι οι ίδιες με το Οριστικό συμβόλαιο.

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
Είναι οι ίδιες με το Οριστικό συμβόλαιο.

ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ
Ως αναφέρονται στο Οριστικό συμβόλαιο

ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ
Ο κλάδος είναι ατιμολόγητος. Οι βασικοί παράγοντες καθορισμού του ασφαλίστρου είναι οι ίδιοι με το Οριστικό συμβόλαιο.

 

 


 

Γ. ΠΡΟΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ

ΚΑΛΥΨΕΙΣ

Το συμβόλαιο αυτό χρησιμοποιείται για την κάλυψη των Εισαγωγών και Εξαγωγών και εκδίδεται όταν ανοίγεται πίστωση στην Τράπεζα ή όταν δίδεται η παραγγελία στο εξωτερικό, δηλαδή όταν η φόρτωση έχει γίνει, δεν υπάρχουν όμως τα οριστικά στοιχεία της φόρτωσης (αριθμός κιβωτίων, βάρος, όνομα μεταφορικού μέσο, ημερομηνία φόρτωσης).

Όταν τα στοιχεία γίνουν γνωστά, το Προασφαλιστήριο οριστικοποιείται με την έκδοση Πρόσθετης Πράξης.

Οι βασικοί καλυπτόμενοι κίνδυνοι είναι οι ίδιοι με το Οριστικό συμβόλαιο.

ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΚΑΛΥΨΕΙΣ
Είναι οι ίδιες με το Οριστικό συμβόλαιο

ΟΡΙΑ ΚΑΛΥΨΕΩΝ
Είναι τα ίδια με το Οριστικό συμβόλαιο

ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ
Είναι οι ίδιες με το Οριστικό συμβόλαιο

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
Είναι οι ίδιες με το Οριστικό συμβόλαιο

ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ
Ως αναφέρονται στο Οριστικό συμβόλαιο

ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ
Ισχύουν τα ίδια τα οποία αναφέρονται στο Οριστικό συμβόλαιο.

 

 

Cookie Policy

This site uses cookies to store information on your computer.

Do you accept?