ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ , ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ

 

Γενική Αστική Ευθύνη

 

Εισαγωγή

 

Η ασφάλιση της Αστικής Ευθύνης υπάγεται στις γενικές διατάξεις Περί Ασφαλίσεων του Εμπορικού Νόμου.

Η Εταιρία αναλαμβάνει την υποχρέωση να αποδώσει στον ασφαλιζόμενο τα ποσά που ο ίδιος θα υποχρεωνόταν- ως αστικά υπεύθυνος - να καταβάλει σαν αποζημίωση για ζημίες που μπορεί να προκληθούν χωρίς τη θέλησή του σε τρίτους, όπως π.χ. θάνατος, σωματικές βλάβες ή/ και υλικές ζημίες από τυχαία γεγονότα, σύμφωνα με τον Νόμο.Η θεμελιώδης αρχή της ευθύνης βρίσκεται και στο άρθρο 914 του αστικού κώδικα που λέει ότι:

«όποιος ζημιώσει άλλον παράνομα και υπαίτια έχει υποχρέωση να τον αποζημιώσει»

Η αστική ευθύνη που προέρχεται από παράνομη πράξη μπορεί να είναι άμεση ή έμμεση.

Ως άμεση ευθύνη εννοούμε αυτή που προκύπτει από πράξεις προερχόμενες απευθείας από τον υπαίτιο.

Ως έμμεση ευθύνη εννοούμε αυτή που προκύπτει από πράξεις που έχουν συγκεκριμένη σχέση με τον πρόξενο της ζημίας είτε σε άτομο, είτε σε ζώο, είτε σε αντικείμενο.

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

 

Γενική Αστική Ευθύνη περισσότερα......
Επαγγελματική Αστική Ευθύνη περισσότερα......
Αστική Ευθύνη Προϊόντων περισσότερα......
Κατά Παντός Κινδύνου περισσότερα......

 

Cookie Policy

This site uses cookies to store information on your computer.

Do you accept?