ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝΑΣΦΑΛΕΙΑ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΩΝΑΣΦΑΛΕΙΑ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΩΝ

 

Η Εταιρεία ασφαλίζει τις φωτοβολταϊκές εγκαταστάσεις και κατά το στάδιο της κατασκευής (συνημμένο πρόγραμμα 1) με ασφαλιστήριο κατά παντός κινδύνου συναρμολόγησης και κατά το στάδιο της λειτουργίας (συνημμένο πρόγραμμα 2) με ασφαλιστήριο πυρός. Στα συνημμένα αναφέρονται οι όροι και προϋποθέσεις ασφάλισης όπως καλύψεις, ασφάλιστρα,απαλλαγές κτλ. Τα προγράμματα ισχύουν για ασφαλισμένο κεφάλαιο μέχρι 1.200.000 ευρώ.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 1

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ ΜΕ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑ ΠΑΝΤΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ, ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗΣ (EAR)

Με αυτή της ασφάλιση καλύπτονται οι Υλικές Ζημιές του ίδιου του έργου (τμήμα Ι) και η Αστική Ευθύνη έναντι τρίτω  (τμήμα ΙΙ).

 ΤΜΗΜΑ Ι: ΥΛΙΚΕΣ ΖΗΜΙΕΣ (περιλαμβάνονται και οι ακόλουθοι όροι)

.Κάλυψη οχλαγωγιών, απεργιών, πολιτικών ταραχών

.Κάλυψη εκτεταμένης συντήρησης (3 μήνες)

.Αφορά κατασκευές σε σεισμογενείς περιοχές

.Υποβιβασμός υδροφόρου ορίζοντα

.Κάλυψη κινδύνου κατασκευαστή

.Αφορά στα μέσα πυρόσβεσης και την πυρασφάλεια στα εργοτάξια

.Εξαίρεση ζημιών σε σοδειές, δάση, καλλιέργειες και αρχαιότητες

.Ειδικοί όροι που αφορούν μέρα προστασίας από όμβρια ύδατα, πλημμύρα και κατακλυσμό

Απαλλαγές:

 Σε κάθε ζημιά που θα προκληθεί από σεισμό, φωτιά νερά πλημμύρα, λοιπά φυσικά φαινόμενα, κατολίσθηση εδάφους, καθίζηση, κατάρρευση, έκρηξη, κινδύνου κατασκευαστή ή και κατά τη διάρκεια της συντήρησης υπάρχει απαλλαγή 3.000 ΕΥΡΩ

Σε κάθε ζημιά από λοιπές αιτίες 1.500 ΕΥΡΩ

 

ΤΜΗΜΑ ΙΙ: ΑΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ

 

Α. ΓΕΝΙΚΗ ΑΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ

                                                                                   ΟΡΙΑ ΕΥΘΥΝΗΣ

 

-ΣΩΜΑΤΙΚΕΣ ΒΛΑΒΕΣ ΚΑΤΑΤΟΜΟ                    50.000 ΕΥΡΩ

-ΥΛΙΚΕΣ ΖΗΜΙΕΣ (ΑΝΑ ΑΤΥΧΗΜΑ)                      50.000 ΕΥΡΩ

-ΟΜΑΔΙΚΟ ΑΤΥΧΗΜΑ (ΣΩΜ.ΒΛΑΒΕΣ)               100.000 ΕΥΡΩ

 

Β. ΑΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΕΡΓΟΔΟΤΗ

                                                                                    ΟΡΙΑ ΕΥΘΥΝΗΣ

 

-ΣΩΜΑΤΙΚΕΣ ΒΛΑΒΕΣ ΚΑΤΑΤΟΜΟ                    50.000 ΕΥΡΩ

-ΟΜΑΔΙΚΟ ΑΤΥΧΗΜΑ(ΣΩΜ.ΒΛΑΒΕΣ)                100.000 ΕΥΡΩ

   ΑΝΩΤΑΤΟ ΟΡΙΟ ΕΥΘΥΝΗΣ ΓΙΑ Α ΚΑΙ Β                       200.000 ΕΥΡΩ

Απαλλαγή:

ΣΕ ΚΑΘΕ ΥΛΙΚΗ ΖΗΜΙΑ 5% ΕΠΙ ΤΟΥ ΠΟΣΟΥ ΤΗΣ ΖΗΜΙΑΣ ΜΕ ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΤΟ ΠΟΣΟ ΤΩΝ 750 ΕΥΡΩ

ΟΛΙΚΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΓΙΑ ΟΛΗ ΤΗΝ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: 2,75‰

ΟΙ ΠΙΟ ΠΑΝΩ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΙΣΧΥΟΥΝ ΓΙΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΕΡΓΟΥ ΜΕΧΡΙ 1.200.000 ΕΥΡΩ

 

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΠΥΡΟΣ ΚΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ

Το πρόγραμμα καλύπτει τις φωτοβολταϊκές εγκαταστάσεις που έχουν ολοκληρωθεί οι εργασίες εγκατάστασης και βρίσκονται στο στάδιο της λειτουργίας.Παρακάτω σας παραθέτουμε συνοπτικά τις καλύψεις, τις απαλλαγές και τις απαραίτητες προϋποθέσεις για την κάλυψη των φωτοβολταϊκών εγκαταστάσεων.

 Καλύψεις:

πυρκαγιά, κεραυνός, καπνός

έκρηξη

πτώση αεροσκάφους, πρόσκρουση οχήματος

πυρκαγιά από δάσος, θάμνους, χόρτα

πλημμύρα

καταιγίδα, θύελλα, χιόνι, χαλάζι

κλοπή

κακόβουλες βλάβες (έως 50% του ασφαλιζομένου κεφαλαίου)

ηλεκτρικές βλάβες μέχρι του ποσού των 50.000 ευρώ ανά γεγονός και συνολικά το έτος.

αστική ευθύνη έναντι τρίτων από τους ανωτέρω καλυπτομένους κινδύνους μέχρι 10% του ασφαλιζομένου κεφαλαίου υλικών ζημιών ανά γεγονός και συνολικά το έτος.

αποκομιδή ερειπίων έως 5% του ασφαλιζομένου κεφαλαίου των υλικών ζημιών ανά γεγονός και συνολικά το έτος.

σεισμός (προαιρετικά)

διακοπή λειτουργίας συνεπεία επέλευσης καλυπτομένου κινδύνου (προαιρετικά)

Απαλλαγές:

Πλημμύρα, καταιγίδα, θύελλα, χιόνι, χαλάζι: το 5% σε κάθε ζημιά με ελάχιστο τα 750 ευρώ.

Κλοπή και κακόβουλες ενέργειες :

 α) σε αστικές περιοχές κατοικημένες περιοχές: Καμία

 β) σε απομονωμένες μη κατοικημένες περιοχές: το 10 % σε κάθε ζημιά με ελάχιστο τα 1.000 ευρώ

πτώση αεροσκάφους, πρόσκρουση οχήματος, καπνός, ευρεία έκρηξη, πυρκαγιά από δάσος, θάμνους, χόρτα: το 10% σε κάθε ζημιά με ελάχιστο τα 500 ευρώ.

ηλεκτρικές βλάβες: το 10% σε κάθε ζημιά με ελάχιστο τα 200 ευρώ

Απαλλαγές προαιρετικών καλύψεων:

σεισμός: το 2% επί του ασφαλιζομένου κεφαλαίου

διακοπή λειτουργίας :

  α) 24 πρώτες ώρες για πυρκαγιά και συμπληρωματικούς κινδύνους

  β) 72 πρώτες ώρες για φυσικά φαινόμενα (πλημμύρα, καταιγίδα, θύελλα, χιόνι,χαλάζι, σεισμός)

 Ασφάλιστρα ολικά:

 Α) Για αστικές κατοικημένες περιοχές 1,50‰ (πυρός-συμπληρωματικές καλύψεις)

 Β) Για αστικές κατοικημένες περιοχές 2,20‰ (πυρός-συμπληρωματικές καλύψεις και σεισμός)

 Γ) Για μη κατοικημένες περιοχές 2,50‰ (πυρός-συμπληρωματικές καλύψεις)

 Δ) Για μη κατοικημένες περιοχές 3,20‰ (πυρός-συμπληρωματικές καλύψεις και σεισμός)

 Ασφάλιστρα ολικά για την κάλυψη διακοπής λειτουργίας της επιχείρησης:

  α) Για όλες τις περιοχές χωρίς σεισμό 1,20‰

  β) Για όλες τις περιοχές με σεισμό 1,60‰

 Προϋποθέσεις ασφάλισης:

 a)Ο χώρος πρέπει να είναι πλήρως καθαρισμένος

 b)Ο χώρος πρέπει να είναι περιφραγμένος

 c)Να υπάρχει εγκατεστημένο και να λειτουργεί σύστημα συναγερμού υπερύθρων ακτινών ή άλλο και το οποίο να είναι συνδεδεμένο με εταιρεία φύλαξης

 

 

 

 

 

 

 

.

 

 

 

 

Cookie Policy

This site uses cookies to store information on your computer.

Do you accept?